دیدار با تیم

متیو سندرز -- مناسب من مدیر® عامل

متیو ساندرز مدیر ارشد اجرایی

مایک بنسون - مدیر ارشد مالی

مایک بنسون مدیر ارشد مالی

جان اوکلی - مدیر عملیات

جان اوکلی مدیر عملیات

ماردی استرچ مدیر خدمات مشتری

هری چل رئیس تجزیه و تحلیل

Joe Tully Director of Legal and Commercial

جو تولی مدیر حقوقی و بازرگانی

Richard Dallimore

Richard DallimoreHead of Technology

ویکی Wickenden -- فروش مشاور پشتیبانی

ویکتوریا ویکندن مشاور پشتیبانی فروش