رهبری اجرایی

تیم مدیریت ما از افراد کلیدی صنعت که تخصص گسترده ای در زمینه های خود را ساخته شده است. هر عضو مسئول حفظ استانداردهای بالای کسب و کار ما است.

هر یک از اعضای تیم مدیریت ما مدیریت زمینه های کلیدی کسب و کار ما از جمله امور مالی، توسعه کسب و کار، فروش، مراقبت از مشتری، و بازاریابی است. تجربه گسترده و دانش خود را اجازه می دهد برای مناسب® من برای ادامه رشد از نظر اندازه کسب و کار و از خدمات و کیفیت خدمات ما را به شرکای ما و مشتریان ارائه می دهد.

متیو سندرز -- مناسب من مدیر® عامل

متیو ساندرز مدیر ارشد اجرایی

مایک بنسونمدیر عامل غیر اجرایی

جان اوکلیمدیر FinCrime

ماردی استرچ مدیر خدمات مشتری

هری چل رئیس تجزیه و تحلیل

جو تولی مدیر حقوقی و تجاری

جو تولی مدیر حقوقی و بازرگانی

جاستین تیلورمدیر تکنولوژی

روبرتا رامپازومدیر تحول

اندی جیانگکنترل کننده مالی