مناسب من® پس انداز شرایط و ضوابط

خبرنامه ماهانه

این ایمیل اختصاصی به تمام مشتریان ما در تاریخ 07/06/22 ارسال شد

boohooman

 1. این صرفه جویی تا 30/06/2022 معتبر است.
 2. این صرفه جویی غیر قابل انتقال است و نمی تواند با پول یا محصولات دیگر مبادله شود.
 3. این صرفه جویی را نمی توان در رابطه با پیشنهاد دیگر استفاده می شود, کد تخفیف, کمپین تبلیغاتی, کوپن, cashback و یا حق بیمه امتیازات عضویت مگر اینکه در غیر این صورت توسط خرده فروش اظهار داشت.
 4. هر پیشنهاد تنها با یک معامله مشتری واحد قابل بازپس گرفتگی است و پس انداز متعدد را نمی توان در برابر یک معامله ادعا کرد.
 5. اگر این صرفه جویی در رستگاری کار نمی کند، لطفا با بخش خدمات به مشتریان boohooMAN از طریق https://www.boohooman.com/customer-service#folder-cs-folder-contact
 6. مناسب من مسئول® صرفه جویی در اعتبار نیست و کدها منوط به تغییر در اختیار خرده فروش بدون اطلاع قبلی.
 7. تمام خرید های انجام شده از طریق صفحه فرود صرفه جویی باید مطابق با boohooMAN و مناسب® من شرایط و ضوابط ساخته شده است. شرایط و ضوابط boohooMAN را می توان در اینجا یافت: https://www.boohooman.com/page/terms-and-conditions.html
 8. شرایط دیگر -- محدودیت های کد پستی در تحویل اعمال می شود ، ارائه تنها معتبر در موارد انتخاب شده و از طریق URL

اس مول

 1. این صرفه جویی تا 31/12/2022 معتبر است.
 2. این صرفه جویی غیر قابل انتقال است و نمی تواند با پول یا محصولات دیگر مبادله شود.
 3. این صرفه جویی را نمی توان در رابطه با پیشنهاد دیگر استفاده می شود, کد تخفیف, کمپین تبلیغاتی, کوپن, cashback و یا حق بیمه امتیازات عضویت مگر اینکه در غیر این صورت توسط خرده فروش اظهار داشت.
 4. هر پیشنهاد تنها با یک معامله مشتری واحد قابل بازپس گرفتگی است و پس انداز متعدد را نمی توان در برابر یک معامله ادعا کرد.
 5. اگر این رستگاری صرفه جویی کار نمی کند، لطفا با بخش خدمات به مشتریان SMOL از طریق help@smolproducts.com
 6. مناسب من مسئول® صرفه جویی در اعتبار نیست و کدها منوط به تغییر در اختیار خرده فروش بدون اطلاع قبلی.
 7. تمام خرید های انجام شده از طریق صفحه فرود پس انداز باید مطابق با SMOL و مناسب من® شرایط و ضوابط ساخته شده است. شرایط و ضوابط SMOL را می توان در اینجا یافت: https://smolproducts.com/pages/smol-terms-of-service
 8. شرایط دیگر -- اشتراک تجدید خودکار است که می تواند مکث ، تغییر و یا لغو هر زمان.

easyStorage

 1. این صرفه جویی تا 31/12/2022 معتبر است.
 2. این صرفه جویی غیر قابل انتقال است و نمی تواند با پول یا محصولات دیگر مبادله شود.
 3. این صرفه جویی را نمی توان در رابطه با پیشنهاد دیگر استفاده می شود, کد تخفیف, کمپین تبلیغاتی, کوپن, cashback و یا حق بیمه امتیازات عضویت مگر اینکه در غیر این صورت توسط خرده فروش اظهار داشت.
 4. هر پیشنهاد تنها با یک معامله مشتری واحد قابل بازپس گرفتگی است و پس انداز متعدد را نمی توان در برابر یک معامله ادعا کرد.
 5. اگر این رستگاری صرفه جویی کار نمی کند، لطفا با بخش خدمات به مشتریان easyStorage از طریق info@easystorage.com 0333 344 1938 تماس بگیرید.
 6. مناسب من مسئول® صرفه جویی در اعتبار نیست و کدها منوط به تغییر در اختیار خرده فروش بدون اطلاع قبلی.
 7. تمام خرید های انجام شده از طریق صفحه فرود صرفه جویی باید مطابق با easyStorage و مناسب® من شرایط و ضوابط ساخته شده است. easyStorage شرایط و ضوابط را می توان در اینجا یافت : https://www.easystorage.com/terms-conditions.
 8. شرایط دیگر – باید حداقل یک (1) ذخیره سازی ماه خرید. پیشنهاد برای مشتریان موجود اعمال نمی شود.