Beleid inzake moderne slavernij

(Laatst bijgewerkt op 06/02/2020)

Onze verplichting

Suits Me® Ltd tolereert geen enkele vorm van moderne slavernij. Wij verbinden ons ertoe om op een ethische manier, integer en transparant te handelen. Deze verklaring beschrijft de stappen die Suits Me® heeft ondernomen en blijft ondernemen om ervoor te zorgen dat er geen moderne slavernij of mensenhandel plaatsvindt binnen onze organisatie en om de risico's van onze toeleveringsketen te beperken.

Wij verbinden ons ertoe doeltreffende systemen en controles op te zetten om elke vorm van moderne slavernij te voorkomen.

Due Diligence (met inbegrip van, maar niet beperkt tot)

 • werknemers training en begeleiding bieden op het gebied van antislavernij - onze werknemers leren hoe zij zorgwekkende situaties kunnen herkennen en hoe zij hulp kunnen inroepen bij mogelijke problemen
 • onze werknemers voortdurend herinneren aan onze verplichtingen in het kader van de Modern Slavery Act 2015
 • De wervingsprocessen van Suits Me® garanderen dat de geschiktheid om in het Verenigd Koninkrijk te werken op alle gebieden van de werving wordt gecontroleerd. Inclusief maar niet beperkt tot - controle van een origineel paspoort, geboorteakte of andere kwalificerende documentatie
 • Ervoor zorgen dat wij als organisatie onmiddellijk optreden wanneer een inbreuk op de naleving is vastgesteld of gesignaleerd
 • Ervoor zorgen dat onze klokkenluidersregeling beschikbaar is voor en begrepen wordt door alle werknemers
 • Voortdurend processen evalueren en dienovereenkomstig reageren op geleerde lessen

Identificeren en beperken van risico's

 • Strikte processen toepassen, waarbij van onze leveranciers wordt verlangd dat zij alle toepasselijke wetten en normen naleven, met inbegrip van die welke betrekking hebben op de Modern Slavery Act
 • van onze leveranciers verwachten dat zij binnen hun eigen bedrijf een passend beleid en passende procedures hanteren om kinderarbeid, moderne slavernij en mensenhandel te voorkomen en dat zij dit beleid op hun beurt toepassen op hun eigen leveranciers
 • Doorlopend de betrouwbaarheidsinformatie van bestaande leveranciers en partners evalueren en waar nodig een follow-up verrichten
 • passende voorwaarden opnemen in onze contractuele documentatie met leveranciers: leveranciers verplichten zich te houden aan de Modern Slavery Act; ons het recht voorbehouden dat Suits Me® leveranciers en hun contractanten controleert, wanneer wij dat passend achten
 • leveranciers te verplichten aan ons te rapporteren indien zij zich bewust zijn van of een vermoeden hebben van slavernij of mensenhandel in een toeleveringsketen die verband houdt met een contract
 • ons het recht voorbehouden het contract te allen tijde te beëindigen indien er gevallen van moderne slavernij aan het licht komen

Maatregelen

De bovenstaande procedures zijn bedoeld om;

 • Potentiële risicogebieden in onze organisatie en toeleveringsketen in kaart brengen en beoordelen
 • het risico verminderen dat moderne slavernij en mensenhandel in onze organisatie en toeleveringsketen voorkomen
 • Potentiële risicogebieden in onze activiteiten en bevoorradingsketen in het oog houden

Opleiding

Wij verbinden ons ertoe richtlijnen en opleiding te verstrekken aan onze werknemers om ervoor te zorgen dat zij zich bewust zijn van de problematiek rond moderne slavernij en van de stappen die zij moeten ondernemen indien zij zich zorgen maken.