Polityka dotycząca współczesnego niewolnictwa

(Ostatnia aktualizacja: 06/02/2020)

Nasze zobowiązanie

Suits Me® Ltd ma podejście zerowej tolerancji dla wszelkich form współczesnego niewolnictwa. Jesteśmy zobowiązani do działania w sposób etyczny, uczciwy i przejrzysty. Niniejsze oświadczenie określa kroki, które firma Suits Me® podjęła i nadal podejmuje, aby zapewnić, że współczesne niewolnictwo lub handel ludźmi nie ma miejsca w naszej organizacji i ograniczyć ryzyko związane z naszym łańcuchem dostaw.

Zobowiązujemy się do stworzenia skutecznych systemów i mechanizmów kontroli w celu zabezpieczenia się przed wszelkimi formami współczesnego niewolnictwa.

Due Diligence (w tym, ale nie tylko)

 • Zapewnienie pracownikom szkoleń i wskazówek w zakresie przeciwdziałania niewolnictwu - kształcenie pracowników w celu zapewnienia, że są w stanie rozpoznać wszelkie obszary budzące niepokój i rozumieją, jak szukać pomocy w przypadku potencjalnych obaw
 • Stale przypominać pracownikom o naszych obowiązkach wynikających z ustawy o współczesnym niewolnictwie z 2015 r.
 • Procesy rekrutacyjne Suits Me® zapewniają sprawdzenie uprawnień do pracy w Wielkiej Brytanii we wszystkich obszarach rekrutacji. W tym, ale nie tylko - sprawdzenie oryginału paszportu, aktu urodzenia lub innej dokumentacji kwalifikującej
 • Zapewnienie, że jako organizacja działamy bezzwłocznie w przypadku wykrycia lub zasygnalizowania naruszenia przepisów
 • Zapewnienie, że nasza polityka informowania o nieprawidłowościach jest dostępna i zrozumiała dla wszystkich pracowników
 • Stały przegląd procesów i odpowiednie reagowanie na wyciągnięte wnioski

Identyfikacja i ograniczanie ryzyka

 • Stosujemy rygorystyczne procesy, wymagając od naszych dostawców przestrzegania wszystkich obowiązujących przepisów i standardów, w tym tych, które dotyczą ustawy o współczesnym niewolnictwie (Modern Slavery Act).
 • Oczekujemy, że nasi dostawcy wprowadzą w swoich firmach odpowiednie zasady i procesy mające na celu zapobieganie pracy dzieci, współczesnemu niewolnictwu i handlowi ludźmi oraz że będą oni przekazywać te zasady swoim dostawcom.
 • Dokonywanie stałego przeglądu informacji dotyczących wiarygodności od obecnych dostawców i partnerów oraz podejmowanie działań następczych w stosownych przypadkach.
 • Włączenie odpowiednich warunków do naszej dokumentacji kontraktowej z dostawcami: Zobowiązanie dostawców do przestrzegania ustawy o współczesnym niewolnictwie; zastrzeżenie dla Suits Me® prawa do audytowania dostawców i ich wykonawców, gdy uznamy to za stosowne
 • Zobowiązanie dostawców do informowania nas, jeśli wiedzą o niewolnictwie lub handlu ludźmi w łańcuchu dostaw związanym z jakimikolwiek umowami lub podejrzewają takie zjawisko
 • Zastrzeżenie sobie prawa do rozwiązania umowy w dowolnym momencie w przypadku ujawnienia przypadków współczesnego niewolnictwa

Środki

Powyższe procedury mają na celu;

 • Identyfikacja i ocena potencjalnych obszarów ryzyka w naszej organizacji i łańcuchu dostaw
 • Zmniejszenie ryzyka wystąpienia współczesnego niewolnictwa i handlu ludźmi w naszej organizacji i łańcuchu dostaw
 • Monitorowanie potencjalnych obszarów ryzyka w naszej działalności i łańcuchu dostaw

Szkolenia

Zobowiązujemy się do wydawania wytycznych i organizowania szkoleń dla naszych pracowników, aby upewnić się, że są oni świadomi kwestii związanych ze współczesnym niewolnictwem oraz kroków, jakie powinni podjąć w przypadku pojawienia się wątpliwości.