Polityka prywatności

Firma Suits Me® Limited ("my", "nas" lub "nasz") zobowiązuje się do ochrony i poszanowania prywatności użytkownika.

Niniejsza polityka wraz z naszą Polityką plików cookies, naszym Regulaminem i wszelkimi innymi dokumentami, o których w nich mowa, określa podstawy, na których wszelkie dane osobowe, które zbieramy od Ciebie lub które gromadzimy na Twój temat na naszej stronie internetowej suitsmecard.com, w aplikacji Suits Me® lub gdy komunikujesz się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu lub poczty, będą przez nas przetwarzane.

Jesteśmy administratorem danych w odniesieniu do danych osobowych, które nam przekazujesz lub które są przez nas gromadzone na Twój temat. Oznacza to, że jesteśmy odpowiedzialni za podejmowanie decyzji dotyczących sposobu przechowywania i wykorzystywania danych osobowych oraz że jesteśmy zobowiązani do przekazywania informacji zawartych w niniejszych zasadach. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi informacjami, aby zrozumieć nasze poglądy i praktyki dotyczące danych osobowych użytkowników oraz sposób ich traktowania. Warunki korzystania z konta użytkownika określają, która firma jest administratorem jego danych osobowych.

W razie jakichkolwiek pytań można się z nami skontaktować, korzystając z danych podanych na końcu niniejszych zasad w sekcji "Kontakt z nami".

Zapewnienie zgodnego z prawem wykorzystania danych osobowych użytkowników

Będziemy wykorzystywać dane osobowe użytkownika tylko wtedy, gdy będziemy mieć do tego podstawę prawną. Zazwyczaj wykorzystujemy dane osobowe wyłącznie w celu:

 1. Gdy jest to niezbędne do zawarcia i/lub wykonania umowy z użytkownikiem (np. w celu utworzenia konta użytkownika i świadczenia usług na jego rzecz).
 2. W sposób, którego można racjonalnie oczekiwać w ramach prowadzenia naszej działalności i który nie ma istotnego wpływu na interesy, prawa lub wolności użytkownika. Na przykład, możemy zbierać informacje techniczne o użytkownikach odwiedzających naszą Stronę lub Aplikację, aby poprawić jakość korzystania z naszej Strony lub Aplikacji. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, prosimy o kontakt z nami, korzystając z poniższych danych.
 3. W celu wypełnienia naszych zobowiązań prawnych. Na przykład w celu przekazania szczegółów dotyczących osób zamieszanych w oszustwa oraz przeprowadzenia kontroli w zakresie przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy.
 4. W niektórych przypadkach, gdy użytkownik wyraził zgodę na wykorzystanie jego danych, np. gdy zapisał się na nasz biuletyn e-mailowy.

Poniżej przedstawiono szczegółowe informacje na temat sposobu wykorzystywania danych osobowych użytkowników.

Jakie informacje zbieramy od użytkownika i jak je wykorzystujemy

Przy składaniu wniosku o utworzenie konta

Gdy użytkownik składa wniosek o utworzenie konta na Witrynie lub w Aplikacji, będziemy musieli zebrać następujące informacje na jego temat:

 • Nazwa
 • Adresy zamieszkania (obecny i poprzedni)
 • Data urodzenia
 • Płeć
 • Adres e-mail
 • Numery telefonów
 • Narodowość
 • Numery dokumentów tożsamości, takich jak paszport, pełne brytyjskie prawo jazdy lub dowód osobisty.
 • Obraz lub zdjęcie użytkownika

Będziemy wykorzystywać te informacje w celu rozpatrzenia wniosku użytkownika, a w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku - w celu utworzenia konta użytkownika i zarządzania nim oraz w celu dostarczania użytkownikowi produktów i usług, o które wnioskuje. Jeśli wyrazisz na to zgodę, będziemy również wysyłać Ci pocztą elektroniczną nasz biuletyn.

Bez podania tych informacji nie będzie można złożyć wniosku o utworzenie konta ani zamówić produktów lub usług.

Informacje te mogą zostać nam przekazane przez klienta, a my staniemy się administratorem danych tych informacji po ich otrzymaniu od klienta.

Kontrole pod kątem oszustw i prania brudnych pieniędzy

W celu rozpatrzenia wniosku użytkownika oraz przed realizacją zamówienia i dostarczeniem usług, towarów lub środków finansowych użytkownikowi, wykorzystamy informacje podane przez użytkownika przy zakładaniu konta do przeprowadzenia kontroli w celu zapobiegania oszustwom i praniu brudnych pieniędzy, a także możemy być zmuszeni do zweryfikowania tożsamości użytkownika. Może się to wiązać z udostępnieniem danych osobowych użytkownika agencjom zajmującym się zapobieganiem oszustwom. Kontrole te będziemy przeprowadzać regularnie, dopóki użytkownik będzie naszym klientem.

Gdy my i agencje zajmujące się zapobieganiem oszustwom przetwarzamy Twoje dane osobowe, robimy to w uzasadnionym interesie, jakim jest zapobieganie oszustwom i praniu brudnych pieniędzy oraz weryfikacja tożsamości w celu ochrony naszej działalności i przestrzegania obowiązujących nas przepisów prawa. Takie przetwarzanie jest również wymogiem umownym związanym z zamówionymi przez Ciebie usługami lub finansowaniem.

Firma Moneybookers oraz agencje zajmujące się zapobieganiem oszustwom mogą również umożliwić organom ścigania dostęp do danych osobowych użytkownika i korzystanie z nich w celu wykrywania, badania i zapobiegania przestępstwom.

Agencje zajmujące się zapobieganiem nadużyciom finansowym mogą przechowywać dane osobowe przez różne okresy, a w przypadku uznania, że dana osoba stanowi ryzyko oszustwa lub prania pieniędzy, dane te mogą być przechowywane przez okres do sześciu lat.

Zautomatyzowane decyzje

W ramach przetwarzania Twoich danych osobowych decyzje mogą być podejmowane w sposób zautomatyzowany. Oznacza to, że możemy automatycznie zdecydować, że stwarzasz ryzyko oszustwa lub prania pieniędzy, jeśli:

 • przetwarzanie przez nas danych ujawnia, że Twoje zachowanie jest zgodne z zachowaniem znanych oszustów lub osób zajmujących się praniem brudnych pieniędzy; lub jest niezgodne z Twoimi wcześniejszymi zgłoszeniami; lub
 • Wygląda na to, że celowo ukrywasz swoją prawdziwą tożsamość.

Przysługują Ci prawa w związku z automatycznym podejmowaniem decyzji: jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, skontaktuj się z nami, korzystając z poniższych danych.

Zautomatyzowane decyzje

W ramach przetwarzania Twoich danych osobowych decyzje mogą być podejmowane w sposób zautomatyzowany. Oznacza to, że możemy automatycznie zdecydować, że stwarzasz ryzyko oszustwa lub prania pieniędzy, jeśli:

 • przetwarzanie przez nas danych ujawnia, że Twoje zachowanie jest zgodne z zachowaniem znanych oszustów lub osób zajmujących się praniem brudnych pieniędzy; lub jest niezgodne z Twoimi wcześniejszymi zgłoszeniami; lub
 • Wygląda na to, że celowo ukrywasz swoją prawdziwą tożsamość.

Przysługują Ci prawa w związku z automatycznym podejmowaniem decyzji: jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, skontaktuj się z nami, korzystając z poniższych danych.

Zautomatyzowane decyzje

W ramach przetwarzania Twoich danych osobowych decyzje mogą być podejmowane w sposób zautomatyzowany. Oznacza to, że możemy automatycznie zdecydować, że stwarzasz ryzyko oszustwa lub prania pieniędzy, jeśli:

 • przetwarzanie przez nas danych ujawnia, że Twoje zachowanie jest zgodne z zachowaniem znanych oszustów lub osób zajmujących się praniem brudnych pieniędzy; lub jest niezgodne z Twoimi wcześniejszymi zgłoszeniami; lub
 • Wygląda na to, że celowo ukrywasz swoją prawdziwą tożsamość.

Przysługują Ci prawa w związku z automatycznym podejmowaniem decyzji: jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, skontaktuj się z nami, korzystając z poniższych danych.

W jaki sposób wykorzystujemy dane o użytkowniku, w jakim celu i na jakiej podstawie prawnej

Wykorzystujemy dane osobowe użytkowników do różnych celów związanych z korzystaniem przez nich z konta i usług. Robimy to tylko wtedy, gdy mamy do tego podstawę prawną. Zazwyczaj wykorzystujemy dane użytkownika wyłącznie do:

 1. Gdy jest to niezbędne do zawarcia i/lub wykonania umowy z użytkownikiem. Na przykład w celu utworzenia konta użytkownika i świadczenia usług płatniczych.
 2. W sposób, którego można racjonalnie oczekiwać w ramach prowadzenia przez nas działalności i który nie ma istotnego wpływu na interesy, prawa lub wolności użytkownika. Na przykład, w celu poprawy sposobu zarządzania i przetwarzania płatności użytkownika.
 3. W celu wypełnienia naszych zobowiązań prawnych. Na przykład w celu przekazania szczegółów dotyczących osób zamieszanych w oszustwa oraz w celu przeprowadzenia kontroli w zakresie przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy.

Wykorzystujemy dane osobowe użytkowników do następujących celów:

 • Aby utworzyć konto użytkownika i zarządzać nim;
 • W celu przetwarzania transakcji płatniczych z i na konto użytkownika;
 • Przeprowadzanie wymaganych kontroli tożsamości użytkownika oraz monitorowanie sposobu korzystania z konta w celu sprawdzenia, czy nie dochodzi do oszustw;
 • Aby ułatwić użytkownikowi korzystanie z konta;
 • Aby komunikować się z użytkownikiem i zapewnić mu obsługę klienta;
 • Udostępnianie informacji naszym dostawcom i innym stronom trzecim (takim jak instytucje bankowe, pośrednicy w dokonywaniu płatności i operatorzy kart), jeśli jest to wymagane; oraz

dowiedz się więcej...

Poniższa tabela zawiera dalsze informacje na temat celów, do których wykorzystujemy dane o użytkowniku, wraz z odpowiadającymi im metodami gromadzenia danych oraz podstawą prawną, na której opieramy się przy ich wykorzystywaniu.

CelPodstawa prawna przetwarzania danych
Tworzenie konta i zarządzanie nim
- aby złożyć wniosek i utworzyć konto
- aby administrować i zarządzać kontem
- aby zachować informacje o profilu konta
Wypełnianie naszych zobowiązań umownych wobec użytkownika w zakresie udostępniania konta i usług. Nasze uzasadnione interesy związane z obsługą i ulepszaniem usług świadczonych na rzecz użytkownika. Nasze zobowiązania prawne do przestrzegania przepisów, które nas obowiązują.
Przeprowadzanie kontroli tożsamości i nadużyć
- w celu przeprowadzenia wymaganych kontroli tożsamości użytkownika oraz umożliwienia mu korzystania z konta i karty
wypełnienie naszych zobowiązań umownych wobec Klienta w zakresie prawidłowego prowadzenia rachunku i świadczenia usług. Nasze uzasadnione interesy związane z obsługą i doskonaleniem usług świadczonych na rzecz klientów oraz sposobów radzenia sobie z przestępstwami finansowymi. Nasze zobowiązania prawne do przestrzegania przepisów, które nas obowiązują.
Ułatwianie korzystania z konta i karty
- do administrowania transakcjami finansowymi (np. płatności, zwroty, cashback, przelewy itp.)
- do przekazywania szczegółów transakcji
- do przechowywania zapisów transakcji i wydatków użytkownika
Wypełnianie naszych zobowiązań umownych wobec użytkownika w zakresie udostępniania konta i usług. Nasze uzasadnione interesy związane z obsługą i ulepszaniem usług świadczonych na rzecz użytkownika. Nasze zobowiązania prawne do przestrzegania przepisów, które nas obowiązują.
Monitorowanie korzystania z konta i karty w celu wykrywania oszustw
- wykrywanie i zapobieganie przestępstwom finansowym
- wypełnianie naszych zobowiązań prawnych i regulacyjnych
- zarządzanie ryzykiem dla nas, Ciebie i innych użytkowników
wypełnienie naszych zobowiązań umownych wobec Klienta w zakresie prawidłowego prowadzenia rachunku i świadczenia usług. Nasze uzasadnione interesy związane z obsługą i doskonaleniem usług świadczonych na rzecz klientów oraz sposobów radzenia sobie z przestępstwami finansowymi. Nasze zobowiązania prawne do przestrzegania przepisów, które nas obowiązują.
Komunikowanie się z użytkownikiem i zapewnianie mu obsługi klienta
- w celu rozpatrzenia skargi lub zapytania
- w celu poinformowania użytkownika o ważnych informacjach lub zmianach w regulaminie
Wypełnianie naszych zobowiązań umownych wobec użytkownika w zakresie udostępniania konta i usług. Nasze uzasadnione interesy związane z obsługą i ulepszaniem usług świadczonych na rzecz użytkownika. Nasze zobowiązania prawne do przestrzegania przepisów, które nas obowiązują.
Udostępnianie danych naszym dostawcom i innym stronom trzecim (takim jak instytucje bankowe, pośrednicy w dokonywaniu płatności i operatorzy kart), gdy jest to wymagane.
- Więcej informacji na ten temat znajduje się w rozdziale Ujawnianie informacji o użytkowniku.
Wypełnianie naszych zobowiązań umownych wobec użytkownika w zakresie udostępniania konta i usług. Nasze uzasadnione interesy związane z obsługą i ulepszaniem usług świadczonych na rzecz użytkownika. Nasze zobowiązania prawne do przestrzegania przepisów, które nas obowiązują.

Informacje, które otrzymujemy z innych źródeł

Chartis ściśle współpracuje również z osobami trzecimi (w tym na przykład z agencjami weryfikacji tożsamości, agencjami marketingowymi i agencjami zajmującymi się zapobieganiem oszustwom) i może otrzymywać od nich informacje na temat użytkownika w celu weryfikacji tożsamości, marketingu i zapobiegania oszustwom.

Zmiana celu

Dane osobowe użytkownika będą wykorzystywane wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane, chyba że w uzasadniony sposób uznamy, że musimy je wykorzystać do innego celu, który jest zgodny z celem pierwotnym. Jeśli zajdzie potrzeba wykorzystania danych osobowych użytkownika w innym celu, zazwyczaj powiadomimy go o tym i wyjaśnimy podstawę prawną, która pozwala nam na takie działanie.

Ujawnianie informacji o użytkowniku

Będziemy ujawniać informacje o użytkowniku do:

 • Agencje zajmujące się zapobieganiem oszustwom, usługi weryfikacji tożsamości i inne organizacje w celu zapobiegania oszustwom i praniu brudnych pieniędzy. Na przykład, udostępniamy dane osobowe użytkownika CIFAS, gdy przeprowadzamy kontrole w zakresie zapobiegania oszustwom i praniu brudnych pieniędzy oraz gdy podejrzewamy, że użytkownik popełnił oszustwo;
 • Spółki z naszej grupy kapitałowej, w celu przetwarzania transakcji i świadczenia usług związanych z kontem użytkownika;
 • Zewnętrzni dostawcy usług i agenci, tacy jak;
 • Firmy informatyczne, np. SherWeb, które świadczą usługi hostingu danych;
 • firmy telefoniczne, np. Talkdesk, które dostarczają nasze systemy telefoniczne;
 • systemy płatności, np. Mastercard®, który jest naszym dostawcą płatności kartą;
 • producentów kart, np. TAG, którzy są jednym z naszych zatwierdzonych producentów kart;
 • audytorzy, np. EWWiS, którzy kontrolują naszą zgodność ze standardami PCIDSS
 • dystrybutorzy i agenci naszej firmy, którzy prowadzą marketing i świadczą usługi na rzecz użytkownika w zakresie konta i karty

w celu umożliwienia nam zarządzania naszą działalnością oraz dostarczania produktów i usług użytkownikom.

 • Inne osoby trzecie, za Twoją zgodą, które mogą kontaktować się z Tobą za pośrednictwem poczty elektronicznej w celu przekazania Ci informacji o swoich produktach i usługach, które mogą Cię zainteresować. Na przykład firma People Value, która zapewnia program nagród na Twoim koncie;
 • W przypadku sprzedaży lub kupna przez nas jakiejkolwiek działalności lub aktywów - potencjalnemu sprzedawcy lub nabywcy takiej działalności lub aktywów;
 • Jeżeli PrePay Technologies Limitied lub zasadniczo wszystkie jej aktywa zostaną przejęte przez stronę trzecią, na rzecz przejmującej strony trzeciej; lub
 • Stronie trzeciej, jeśli jesteśmy zobowiązani do ujawnienia lub udostępnienia danych osobowych użytkownika w celu spełnienia obowiązku prawnego lub w celu egzekwowania lub stosowania naszego Regulaminu i innych umów; lub w celu ochrony praw, własności lub bezpieczeństwa PrePay Technologies Limited, naszych klientów lub innych osób.

Ochrona informacji

Dane użytkowników są chronione za pomocą szyfrowania, zapór sieciowych i technologii Secure Socket Layer (SSL). Jest to standardowa technologia szyfrowania, która zarządza bezpieczeństwem wiadomości przesyłanych przez Internet. Po otrzymaniu danych użytkownika przechowujemy je na bezpiecznych serwerach, do których dostęp mamy tylko my. Hasła użytkowników przechowujemy z wykorzystaniem szyfrowania jednokierunkowego, co oznacza, że nie znamy ich haseł.

Przechowywanie danych na terenie EOG i poza nim

Nasz zewnętrzny dostawca hostingu danych może korzystać z serwerów zlokalizowanych w Stanach Zjednoczonych w celu przechowywania danych osobowych. W związku z tym, gdy użytkownik korzysta ze Strony lub Aplikacji w celu dokonywania transakcji lub aktualizacji informacji o koncie, jego dane osobowe mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych, które znajdują się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, a zatem nie podlegają europejskim przepisom o ochronie danych.

Jednakże zawarliśmy z firmą OrcsWeb Inc. standardowe klauzule umowne (Model Clauses) przyjęte przez Komisję Europejską w celu zabezpieczenia danych osobowych, gdy są one udostępniane spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego[1].

W przypadku przekazywania, przechowywania lub przetwarzania danych w ten sposób podejmiemy wszelkie niezbędne kroki, aby zapewnić bezpieczne i zgodne z niniejszymi zasadami traktowanie danych osobowych.

Uzgodniliśmy z naszym zewnętrznym hostingiem danych, że dokonamy migracji serwerów, na których przechowywane są dane osobowe użytkowników, do Wielkiej Brytanii i EOG. Po zakończeniu tej migracji dane użytkownika będą przechowywane w Wielkiej Brytanii lub EOG.

W każdym przypadku, gdy agencje ds. zapobiegania oszustwom przekazują dane osobowe poza Europejski Obszar Gospodarczy, nakładają one na odbiorców tych danych standardowe klauzule umowne (klauzule wzorcowe) przyjęte przez Komisję Europejską w celu zabezpieczenia danych osobowych, gdy są one dostępne spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Mogą one również wymagać od odbiorcy podpisania "międzynarodowych ram", które mają umożliwić bezpieczną wymianę danych.

Jeżeli w okresie przejściowym po opuszczeniu UE przez Wielką Brytanię nie zostanie zawarte porozumienie o odpowiedniej ochronie danych osobowych pomiędzy Wielką Brytanią a UE, spółka UAB "PrePay Technologies Limited" zapewni, że zawrze standardowe klauzule umowne z każdą stroną trzecią lub spółką z grupy w celu zabezpieczenia danych osobowych przetwarzanych lub przechowywanych w Wielkiej Brytanii.

Więcej informacji na temat klauzul wzorcowych można znaleźć na stronie: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:32010D0087.

Przyszłe zmiany

Wszelkie zmiany wprowadzane do naszych zasad będą publikowane na naszej Stronie internetowej i w Aplikacji oraz, w stosownych przypadkach, przekazywane użytkownikom pocztą elektroniczną. Prosimy od czasu do czasu sprawdzać aktualizacje.

Przechowywanie danych użytkownika

Dane osobowe użytkownika będą przechowywane tak długo, jak długo użytkownik będzie korzystał z naszych usług. Po tym czasie możemy przechowywać dane użytkownika przez dodatkowy okres, który jest dozwolony lub wymagany przez obowiązujące przepisy prawa. Na przykład:

 • Jeśli posiadasz u nas konto, Twoje dane osobowe będą przechowywane przez sześć lat po zamknięciu konta, aby spełnić nasze zobowiązania wynikające z przepisów o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy;
 • W przypadku złożenia skargi dane osobowe związane z tą skargą będą przechowywane przez pięć lat od jej rozpatrzenia w celu obrony przed roszczeniami prawnymi; oraz
 • Jeśli użytkownik dokona jakiejkolwiek transakcji na swoim koncie, jego dane osobowe związane z tą transakcją będą przechowywane przez siedem lat od daty transakcji w celu zachowania zgodności z przepisami podatkowymi i księgowymi.

Prawa użytkownika

Przepisy o ochronie danych osobowych zapewniają użytkownikowi następujące prawa do:

 • Zażądać dostępu do swoich danych osobowych (powszechnie znanego jako "wniosek o dostęp do danych osobowych"). Umożliwia to otrzymanie kopii przechowywanych przez nas danych osobowych oraz sprawdzenie, czy przetwarzamy je zgodnie z prawem;
 • Zażądać korekty danych osobowych, które przechowujemy na temat użytkownika. Umożliwia to skorygowanie wszelkich niekompletnych lub niedokładnych informacji, które posiadamy na temat użytkownika;
 • Zażądaj usunięcia swoich danych osobowych. Umożliwia to zwrócenie się do nas o usunięcie danych osobowych, jeżeli nie ma uzasadnionego powodu, abyśmy nadal je przetwarzali. Użytkownik ma również prawo zwrócić się do nas o usunięcie danych osobowych, jeśli skorzystał z prawa do sprzeciwu wobec przetwarzania danych (patrz poniżej);
 • Zażądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych. Umożliwia to zwrócenie się do nas z prośbą o wstrzymanie przetwarzania danych osobowych, na przykład jeśli użytkownik chce, abyśmy ustalili ich dokładność lub powód ich przetwarzania; oraz
 • Zażądać kopii swoich danych osobowych, które nam udostępniłeś, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie, a także prawa do przeniesienia tych danych lub zażądania od nas przeniesienia ich bezpośrednio do innego administratora.
 • Sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych, jeśli powołujemy się na prawnie uzasadniony interes (lub interes strony trzeciej), a w Państwa szczególnej sytuacji istnieje coś, co sprawia, że chcą Państwo sprzeciwić się przetwarzaniu na tej podstawie. Użytkownik ma również prawo sprzeciwić się przetwarzaniu jego danych osobowych dla celów marketingu bezpośredniego.

Uzyskanie dostępu do danych osobowych (lub skorzystanie z któregokolwiek z pozostałych praw wymienionych powyżej) nie wiąże się z koniecznością uiszczenia opłaty. Możemy jednak pobrać uzasadnioną opłatę, jeśli wniosek o dostęp jest wyraźnie nieuzasadniony lub nadmierny. W takich okolicznościach możemy również odmówić spełnienia żądania.

Może zaistnieć potrzeba zażądania od użytkownika określonych informacji, które pomogą nam potwierdzić jego tożsamość i zapewnić prawo do dostępu do informacji (lub do skorzystania z innych przysługujących mu praw). Jest to kolejny odpowiedni środek bezpieczeństwa zapewniający, że dane osobowe nie zostaną ujawnione żadnej osobie, która nie ma prawa ich otrzymać.

Jeśli nie jesteś zadowolony z tego, w jaki sposób Twoje dane osobowe zostały wykorzystane, zapoznaj się z naszymi procedurami składania skarg, które są dostępne po skontaktowaniu się z nami. Użytkownik ma również prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, którym w Wielkiej Brytanii jest Biuro Komisarza ds. Informacji (Information Commissioner's Office) https://ico.org.uk/, a na Litwie - Państwowy Inspektorat Ochrony Danych (State Data Protection Inspectorate )https://vdai.lrv.lt/en/, który reguluje przetwarzanie danych osobowych.

Kontakt z nami

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszych zasad, można się z nami skontaktować za pomocą opcji "Kontakt" na Stronie internetowej lub w Aplikacji lub w następujący sposób:

Pocztą na adres:

Specjalista ds. ochrony danych
PrePay Technologies Limited
6th Floor,
3 Sheldon Square,
Paddington,
Londyn,
W2 6HY,
UK

pocztą elektroniczną: contact@prepaysolutions.com
Telefonicznie: 03330 151 858

------------

Inne sposoby korzystania z naszej Witryny

Gromadzimy również wszelkie inne dane osobowe, które użytkownik przekazuje nam podczas korzystania z naszej Witryny, np. podczas uczestnictwa w forach dyskusyjnych, funkcjach mediów społecznościowych lub konkursach.

Za każdym razem, gdy użytkownik odwiedza naszą Witrynę, możemy automatycznie gromadzić następujące informacje:

 • Informacje techniczne: w tym adres protokołu internetowego (IP) używany do połączenia komputera użytkownika z Internetem, informacje o logowaniu, typ i wersja przeglądarki, system operacyjny i platforma; oraz
 • Informacje o wizycie użytkownika, w tym strumień kliknięć URL do, przez i z naszej witryny (w tym data i godzina); strony, zasoby i/lub produkty, które użytkownik przeglądał lub szukał; czasy odpowiedzi strony, błędy, długość wizyt na określonych stronach, interakcje ze stroną oraz metody używane do odchodzenia od strony.

Gdy komunikujemy się z użytkownikiem za pomocą poczty elektronicznej, możemy automatycznie gromadzić następujące informacje:

 • Informacje o interakcji użytkownika z naszymi wiadomościami e-mail, w tym o tym, czy użytkownik otworzył wiadomość e-mail, ile razy uzyskano dostęp do wiadomości e-mail oraz o interakcji użytkownika z treścią wiadomości e-mail, w tym o klikniętych łączach.

Powyższe informacje będą wykorzystywane w kolejności:

 • do administrowania naszą Witryną oraz do działań wewnętrznych, w tym do rozwiązywania problemów, analizy danych, testowania, badań, celów statystycznych i ankietowych w celu wypełnienia naszych zobowiązań prawnych;
 • ulepszania naszej Witryny w celu zapewnienia, że zawartość jest prezentowana w sposób najbardziej efektywny dla użytkownika i jego komputera/urządzenia;
 • w ramach naszych wysiłków mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa Witryny, aby spełnić nasze zobowiązania prawne;
 • do pomiaru i zrozumienia skuteczności reklam, które dostarczamy Tobie i innym, oraz do dostarczania Tobie odpowiednich reklam; oraz
 • przedstawiania Tobie i innym użytkownikom naszej Witryny sugestii i zaleceń dotyczących towarów lub usług, które mogą zainteresować Ciebie lub ich.

Media społecznościowe

Jeśli użytkownik połączy lub zintegruje dowolne usługi mediów społecznościowych z usługami świadczonymi przez nas, może otrzymywać powiadomienia społecznościowe od nas lub od firm zewnętrznych świadczących usługi mediów społecznościowych w naszym imieniu. Użytkownik może zarządzać tymi powiadomieniami społecznościowymi, zmieniając swoje ustawienia prywatności w odpowiednim serwisie mediów społecznościowych lub przerywając wszelkie interakcje. Jeśli użytkownik zarejestruje się i przekaże informacje na forum lub blogu na naszej Stronie internetowej, przekazane informacje zostaną opublikowane i będą publicznie dostępne na naszej Stronie internetowej. Informacje te mogą być również wykorzystywane do rozwiązywania wszelkich problemów lub skarg dotyczących naszych usług bezpośrednio z użytkownikiem, jeśli jest on posiadaczem konta.